Insert carbide chuyên dùng.

Insert carbide chuyên dùng.

Mã số sản phẩm: CDTT-002


* Insert đặc biệt dùng gia công rãnh.

* Inserts đặc biệt dùng gia công phay.

* Inserts đặc biệt dùng gia công tiện.

Inserts đặc biệt dùng gia công doa, boring.

Sản phẩm khác