Chế tạo đồ gá gia công theo yêu cầu ROEHM.

Chế Tạo Đồ Gá Đặc Biệt.

Chế tạo đồ gá gia công theo yêu cầu ROEHM.

Mã số sản phẩm: CDROEHM-011